Garanties & Reisvoorwaarden

NBAV
De Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties heeft als doel de belangen van de aangesloten leden te behartigen. Tevens wil zij het aanbod aan vakanties en aangepaste vakantieaccommodaties inzichtelijk maken voor de klant en de garanties voor de reiziger waarborgen. Verder maken de leden van de NBAV een vuist naar de overheid en de reguliere organisaties om de emancipatie en integratie van mensen met een functiebeperking te bevorderen. De NBAV staat voor een lange reeks kwaliteitscriteria waaraan de organisatie moet voldoen. Je kunt hierbij denken aan goede verzekeringen voor deelnemers en organisatie, adequate begeleiding, een goede bereikbaarheid, een afdoende calamiteitenplan en noodprocedures.

ANVR
Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze  ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie.
De nieuwe reisvoorwaarden (vanaf 1 april 2016) kan u lezen via deze link: www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf

Aanvullende Reisvoorwaarden Flow Reizen
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden.

Openingstijden kantoor en telefonische klantenservice 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur t/m 17.00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.
Noodnummer 0495-745292
Het noodnummer is alleen tijdens de reizen bereikbaar en alleen voor echte noodsituaties.

Aanbetalingen
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van Flow Reizen. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de hele reissom worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden Flow Reizen
Als de reiziger een geboekte reis annuleert, dan zijn de onderstaande bedragen verschuldigd aan Flow Reizen. Deze kosten zijn, mits er sprake is van een geldige reden, te verhalen op de annuleringsverzekering. Het is daarom verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten. Let op, een annulering kan alleen gemeld worden per aangetekende brief. Hiermee wordt voorkomen dat er achteraf misverstanden kunnen ontstaan of een reis nu wel of niet is geannuleerd door de reiziger. 

 • Tot 3 maanden voor vertrek ben je 25% van de totale reissom aan Flow Reizen verschuldigd + de kosten van de annuleringsverzekering, mits via Flow Reizen afgesloten.
 • Van 3 tot 1 maand voor vertrek ben je 50% van de totale reissom aan Flow Reizen verschuldigd + de kosten van de annuleringsverzekering, mits via Flow Reizen afgesloten.
 • Van 1 maand tot 8 dagen voor vertrek ben je 75% van de totale reissom aan Flow Reizen verschuldigd + de kosten van de annuleringsverzekering, mits via Flow Reizen afgesloten.
 • Vanaf 7 dagen voor vertrek ben je 100% van de totale reissom aan Flow Reizen verschuldigd + de kosten van de annuleringsverzekering, mits via Flow Reizen afgesloten.

Herroepingsrecht
Schriftelijke boeking
Op het moment dat de boeker zijn handtekening onder het boekingsformulier zet en dus akkoord is gegaan met de ANVR Reisvoorwaarden en de Aanvullende Flow Reizen Reisvoorwaarden, dan is er sprake van een Definitieve boeking. Op dat moment vervalt het herroepingsrecht.

Internet boeking
Op het moment dat de boeker het boekingsformulier uitprint, zijn handtekening onder het boekingsformulier zet en dus akkoord is gegaan met de ANVR Reisvoorwaarden en de Aanvullende Flow Reizen Reisvoorwaarden, dan is er sprake van een Definitieve boeking. p dat moment vervalt het herroepingsrecht.

Klachtenprocedure
Flow Reizen doet haar uiterste best om een reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan er in de praktijk altijd iets mis gaan door omstandigheden. Het is onze bedoeling om op de eerste plaats ter plaatse naar een bevredigende oplossing zoeken. We houden daar een logboek van bij, dat de begeleider samen met de deelnemer(s) invult. Ben je na thuiskomst alsnog van mening dat je klacht niet goed is opgelost, dan kun je jou klacht bij Flow Reizen neerleggen. Wij zullen goed in kaart brengen wat er is gebeurd, wat de gemaakte afspraken waren voordat de reis van start ging, of we goed geïnformeerd hebben naar jou. Met deze bevindingen nemen we contact op met jou. Je krijgt daarna de tijd om weer te reageren als je niet tevreden bent.

Zowel de klacht als het vervolg dienen aangetekend te worden verzonden. Dit is, om misverstanden te voorkomen of iets wel of niet is verstuurd.
Weet je niet hoe je de klacht moet omschrijven, vraag dan bij Flow Reizen en daarvoor bestemde klachtenformulier, dat sturen wij je dan toe.

Tijdschema

 • Indienen van een klacht na een reis kan binnen 8 weken na het einde van de reis per aangetekende brief.
 • Flow Reizen reageert schriftelijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. We gebruiken die tijd om de klacht te onderzoeken. Daarbij kunnen wij ook jou bellen of mailen.
 • Na ontvangst van onze schriftelijke reactie heb je 2 weken de tijd om schriftelijk en aangetekend te reageren.
 • Flow Reizen reageert hierop schriftelijk binnen 2 weken na ontvangst van de reactie met een definitief besluit.
 • Mocht je, na het doorlopen van deze gehele procedure, nog steeds niet tevreden zijn over de uitkomst of de geboden oplossingen, dan verwijzen we je door naar de Geschillencommissie Reizen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 

Flow Reizen, KvK nr. 13035757, is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Flow Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.