Privacy Policy

1. AVG
2. Gebruik beeld- en filmmateriaal
3. Cookie Beleid


Flow Reizen hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Flow Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, namelijk het bieden van adequate begeleiding tijdens een reis;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verzamelen van persoonsgegevens

Voor het maken van een reisboeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. Bekijk het online boekingsformulier, om te zien welke gegevens we verzamelen. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend voor het bieden van adequate begeleiding tijdens de reis en om service te verlenen. Voor het toesturen van reisbrochures of nieuwsbrieven, vragen we alleen naam en adresgegevens en je emailadres (zie het contactformulier).

Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Bewaartermijnen:

 • Naam, adres, woonplaats van reizigers: 7 jaar (voor de fiscus)
 • Overige persoonlijke gegevens van reizigers: 5 jaar
 • Naam, adres, woonplaats en email van geïnteresseerden: 5 jaar.  

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de vluchten, hotelovernachtingen en/of activiteiten
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het verzorgen van de brochures.
 • Het verzorgen van de IT-omgeving

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn

Flow Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Flow Reizen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij (ouders/begeleiders). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@flowreizen.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.
 

Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal

Waarschijnlijk heeft onze sfeervolle website, onze kleurrijke brochures, de Flow Reizen Facebookpagina, YouTube, Instagram en ander promotiemateriaal er toe bijgedragen dat je een goed beeld hebt gekregen van Flow Reizen. Het heeft er mede toe bijgedragen dat jij een reis bij ons hebt geboekt. Het maken van goede foto’s en filmpjes zorgen voor een goede ondersteuning van onze media om jou een zo getrouw mogelijk beeld te geven van onze organisatie.

Wij gebruiken de foto’s die op de reizen gemaakt worden o.a. voor onze nieuwe brochures, de website en sociale media. Daarmee promoten wij onze reizen. Wij gaan zorgvuldig en integer om met de selectie van deze foto’s. Wij zorgen ervoor dat we alleen mooie en nette foto’s gebruiken. Alle aangeleverde foto’s en filmpjes worden op discretie geselecteerd. 

Flow Fotolink

Tijdens onze reizen maken onze begeleiders vele sfeervolle, mooie en integere foto’s en filmpjes van alle deelnemers en alle hoogtepunten van de reis. Na de reis maken we een fotolink met alle losse foto’s en filmpjes. Vanaf de winterreizen van 2024 zal iedereen die een Flowreis maakt een gratis Fotolink ontvangen! Wij mailen de fotolink binnen 2 weken na de reis als dierbare herinnering en om je omgeving te laten zien waar je bent geweest en wat je hebt gedaan.

Wil je NIET dat er gebruik gemaakt wordt van foto’s en/of filmpjes waarop jij staat. Geen probleem, maar dan dien je daar zelf ook rekening mee te houden tijdens het maken hiervan. Je kan bij aanvang van de reis bespreken met de begeleiding dat je niet gefotografeerd en gefilmd wil worden, dan wordt daar zeker rekening mee gehouden.
Ga je toch bewust voor de camera staan, dan geef je automatisch toestemming tot het gebruik hiervan. Het is voor ons bijna onmogelijk om te achterhalen wie er op de foto’s staan en wij kunnen dan geen foto’s en/of filmpjes gebruiken ter promotie van onze organisatie. Ook kunnen we dan geen Fotolink meer maken voor de andere reizigers.

Door akkoord te gaan met onze Privacy Policy geef je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal dat wij maken tijdens de reizen, de Kennismakingsdag, de Reünie en andere Flow Reizen evenementen.

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door jouw browser op je harde schrijf van jou computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen jouw computer niet en maken geen inbreuk op jouw privacy.

Geplaatste functionele cookies

Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Plaatsen van niet functionele cookies

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Hiervoor vragen wij je vooraf jouw akkoord. Deze cookies hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken we cookies om verbeteringen op onze website te testen en social media buttons te tonen.

Wij maken gebruik van de volgende niet functionele cookies:

Google Analytics en Remarketing (meten en analyseren)
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Hotjar (meten en analyseren)
Hotjar brengt clicks, scroll- en muisbewegingen in kaart. Deze dienst plaatst een cookie die onthoudt welke pagina’s reeds getoond zijn, zodat je niet dubbel wordt geteld. Daarnaast worden enkele gegevens vastgelegd zoals jouw type browser, type apparaat en de bron van jouw bezoek. Hotjar deelt deze data niet met derden. De verzamelde informatie gebruiken we om onze website te verbeteren.

AddThis (marketing)
Wij maken gebruik van AddThis. Dit is een bookmarking dienst die toelaat om gemakkelijk content die je interessant vind te sharen op je sociale netwerken. Tegelijkertijd gebruiken wij dit om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers van onze website.

Visual Web Optimiser (testen)
Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren, voert Flow Reizen regelmatig testen uit met Visual Website Optimizer (VWO). VWO is een tool die cookies plaatst om dergelijke testen te draaien en statistieken te verzamelen. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Microsoft Bing
Zoekmachine van Microsoft.

Blokkeren van cookies

Als je helemaal geen cookies wil ontvangen, kun je de instellingen van je internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kun je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser, verwijder de cookies via Your Online Choices of met behulp van de eventueel op jouw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen

We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt: info@flowreizen.nl, Tel: 0495-544823

Laatste wijziging: 06 oktober 2023

Heb je een vraag of wil je ook een brochure van Flow Reizen ontvangen? Klik op onderstaande button

Neem contact op met Flow Reizen